Logo c4ab677e7937ce2c3938ad34d8585908a337a0a3db121195fcae8142a9da87ce WSPARCIE TECHNICZNE MAGELLO

Użytkownicy

Tematy w obrębie kategorii

Dodawanie użytkownika

W zakładce UŻYTKOWNICY możesz przeglądać, edytować, a także dodawać nowych użytkowników systemu. Aby stworzyć rezerwację dla klienta, jego konto użytkownika musi znajdować się w systemie

Dodajemy użytkownika:

1. Przejdź do zakładki UŻYTKOWNICY w głównym menu po lewo.

2. Kliknij przycisk DODAJ po prawo, po czym wprowadź dane użytkownika.

3. Potwierdź wprowadzone dane naciskając przycisk DODAJ w prawym dolnym rogu.